Shinichi tsukumo

Official Website

2012 ENRYAKUJI

Monastery of Enryaku-ji

Kyoto - Kyoto Prefecture

JAPAN